İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi

İş ve Yaşam Tatmini İlişkisi

Yaşam doyumu, bir insanın beklentileriyle (ne istediği), elinde olanların karşılaştırılmasıyla (neye sahip olduğu ) elde edilen durum. Yaşam doyumu kişinin beklentilerinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonucu gösterir.

Yaşam ve iş tatmini arasındaki ilişki hakkında üç temel model bulunmaktadır.

  • Sıçrama (spillover) modeli

Bireyin hayatının bir alanındaki tatminin diğer alanlara sıçrayacağını öne sürmektedir.

Bu sıçrama, işteki tatminden yaşamdaki tatmine ya da yaşamdaki tatminden işe doğru olabilmektedir.

Bu modelde ikisi arasında pozitif bir ilişki kurulmakta, işte tatmin olan kişilerin iş dışı faaliyetlerde de mutlu olacağına ve işte tatmin olamayan kişilerin iş dışı faaliyetlerde mutsuz olacağına inanılmaktadır.

  •  Telafi ( compensation) modeli

Bu model, kişilerin yaşamının bir alanındaki tatminsizliğini başka bir alanda tatmini artırarak telafi etme eğiliminde olacaklarını ileri sürmektedir.

Modele göre birey, kendisini tatmin etmeyen işini, iş dışı yaşamında doluluk ve mutluluk arayarak, ya da yaşamından memnun olmadığında işinde doluluk ve mutluluk arayarak telafi etmeye çalışmakta, böylece bir alanda tatminsiz olan kişi diğerinde tatmin olmaktadır.

  • Bölümleme (segmented) modeli

İş ve yaşam deneyimlerini birbirlerinden ayırmakta, yaşam tatmini ve iş tatmininin bağımsız olarak işlediğini, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını, kişilerin yaşamın farklı alanlarını birbirinden ayrı tutacaklarına dikkat çekmektedir.

Bu yaklaşımda, iki doyum düzeyi arasında herhangi bir bağıntı (correlation) söz konusu değildir.

Konuyla ilgili ilginç bir araştırmayı da sizlerle paylaşmak isterim:

Bir yönetim danışmanlık firması yaptığı bir çalışmada, büyük kuruluşları yüksek moralli (çalışanların %70’inden fazlasının genel iş memnuniyeti yaşadıkları) ve orta ve düşük moralli (çalışanların %70’inden azının genel iş memnuniyeti yaşadıkları) olarak ayırmıştır. Yüksek moralli gruptaki şirketlerin hisse senedi fiyatları %19,4 oranında artış gösterirken, orta ve düşük moralli grupta bulunan şirketlerin hisse senedi artışı %10 civarında kalmıştır.

 

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış